GOTO Laboratory
Home > Goto Lab. Members
Professor
Shigeki Goto

Secretary
Madoka Kuniyasu

Master's Course
M2
Koki Sato
Yuta Sawabe
Tomofumi Nakamori
Misaki Mori
Satohiro Wakabayashi

Bachelor's Cource
B4
Junpei Azuma
Toshifumi Kiyono
Xu Mengyuan
Chan Chialing

Copyright ©1996- Goto Lab., Dept. of Computer Science and Engineering, School of Fundamental Science and Engineering, WASEDA Univ. All rights reserved.